Chuyển sang PDF trực tuyến

Bộ chuyển đổi PDF trực tuyến này cho phép bạn chuyển đổi, ví dụ: từ tài liệu có định dạng hình ảnh hoặc Word sang PDF. Chuyển đổi tất cả các loại tài liệu, sách điện tử, trang tính, bản thuyết trình hoặc hình ảnh sang PDF.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Các cài đặt

Convert
Scanned pages will be images.
Convert with OCR
Scanned pages will be converted to text that can be edited.You can learn more about optical character recognition (OCR) here.