Xác thực PDF/A

Cách dễ nhất để xác thực file PDF/A

Thả tập tin tại đây