Trích xuất nội dung từ PDF

Dễ dàng trích xuất hình ảnh, phông chữ và các nội dung khác từ tài liệu PDF

Thả tập tin tại đây