Chuyển PowerPoint sang PDF

Nếu bạn muốn chuyển PowerPoint sang PDF miễn phí và trực tuyến, bộ chuyển đổi PDF này là dành cho bạn. Chuyển PPT sang PDF một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Tất nhiên, bạn cũng có thể chuyển bản thuyết trình PPTX sang PDF.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Các cài đặt

Convert
Scanned pages will be images.
Convert with OCR
Scanned pages will be converted to text that can be edited.You can learn more about optical character recognition (OCR) here.