Chuyển Pdf sang PowerPoint

Chuyển PDF sang PowerPoint với bộ chuyển đổi PDF dễ sử dụng và nhanh chóng này. Bạn có thể chuyển PDF sang PowerPoint, chọn PPT hoặc PPTX. Chuyển tài liệu của bạn thành bản thuyết trình với công cụ trực tuyến này.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Các cài đặt

Convert
Scanned pages will be images.
Convert with OCR
Scanned pages will be converted to text that can be edited.You can learn more about optical character recognition (OCR) here.