Chuyển đổi từ dịnh dạng PDF sang Excel

Trình chuyển đổi PDF trực tuyến này cho phép bạn chuyển đổi từ PDF thành các bảng tính Excel. Chuyển đổi từ PDF sang XLS hoặc từ PDF sang XLSX. Dễ dàng tạo các bảng tính từ tài liệu PDF của bạn với trình chuyển đổi Excel này!

Thả tập tin tại đây