Chuyển đổi từ dịnh dạng PDF sang Excel

Trình chuyển đổi PDF trực tuyến này cho phép bạn chuyển đổi từ PDF thành các bảng tính Excel. Chuyển đổi từ PDF sang XLS hoặc từ PDF sang XLSX. Dễ dàng tạo các bảng tính từ tài liệu PDF của bạn với trình chuyển đổi Excel này!

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Cao cấp
Chuyển đổi với OCR
Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.

Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.