Chuyển Excel sang PDF

Bộ chuyển đổi Excel sang PDF này có thể giúp gì cho bạn? Dễ dàng chuyển từ Microsoft Excel sang PDF. Bao gồm chuyển XLS sang PDF và XLSX sang PDF. Bất kỳ bảng tính hoặc bảng biểu nào cũng có thể được sử dụng để chuyển sang PDF.

Thả tập tin tại đây