Sắp xếp và xóa các trang PDF

Sắp xếp các trang bên trong tài liệu PDF hoặc xóa các trang PDF bạn không cần đến. Chỉ cần tải lên tập tin của bạn và sau khi chúng tôi đã tạo hình thu nhỏ (thumbnail) từ tệp PDF của bạn, bạn có thể sắp xếp các trang. Sắp xếp và xóa trang PDF chưa bao giờ dễ dàng đến thế!

One moment, loading...