Tạo PDF có chức năng tìm kiếm

Sử dụng trình tạo PDF trực tuyến này để làm cho các tài liệu PDF có thể tìm kiếm được. Tạo PDF có thể tìm kiếm trực tuyến và miễn phí.

Thả tập tin tại đây