Tạo PDF có chức năng tìm kiếm

Sử dụng trình tạo PDF trực tuyến này để làm cho các tài liệu PDF có thể tìm kiếm được. Tạo PDF có thể tìm kiếm trực tuyến và miễn phí.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt
Cao cấp

Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.